Opdat u begrijpt

Veel mensen lezen geen krant meer. Misschien alleen het sportnieuws. Dat kun je tenminste begrijpen. Nieuws en politiek worden met een simpele klik weggezapt. Om politiek hangt de stank van onbetrouwbaarheid en leugen.

De begrippen waarheid en recht zijn vervuild door richting-afhankelijke, politiek correcte ideeŽn en vooronderstellingen. Een klein voorbeeld. Als u het heeft over terrorisme en de Islam, krijgt u al gauw de woorden racisme of islamofobie over u heen. Of u wordt als ultrarechts Ďdusí als een gevaarlijk iemand in een hoek gezet. Helaas blijkt Pilatus profetisch gesproken te hebben toen hij 20 eeuwen geleden cynisch opmerkte: ďWat is waarheidĒ. De meeste mensen hebben wel een vaag gevoel van onbehagen. ďWat doen die lui in Brussel, in Den Haag, bij de VN of in Washington achter onze ruggen?Ē ďWe weten niet wat we Ďervan moeten denkení, dus we denken er niet overĒ. In dit artikel bied ik u een korte handleiding aan. Met het doel dat u meer vat krijgt op wat er gaande is. Waar we met zín allen op af gaan en wat we eraan kunnen doen. Dat u onze tijd begrijpt. Ik leg u een paar korte stellingen voor. Die stellingen zijn mijn uitgangspunten die de basis vormen voor al mijn artikelen. Die stellingen wijzen een weg die begaanbaar is. Ook leg ik uit waar die weg op uitkomt en wat er onderweg gaat gebeuren. En hoe ook u invloed kan uitoefenen. Als u klikt op ďlees meerĒ gaan we op weg. Opdat u begrijpt waar we heengaan.

De tijd van het herstel
Het is opvallend hoe vaak het kleine IsraŽl in het nieuws is. In de wereldpolitiek speelt IsraŽl blijkbaar een grote rol. De VN heeft zelfs speciale organen die gebruikt worden om anti-IsraŽl resoluties die IsraŽl veroordelen samen te stellen en uit te geven. Rusland en de VS proberen IsraŽl binnen hun invloedssfeer te krijgen of te houden. De VS met een miljardendeal aan financiŽle hulp voor de verdediging. Het prijskaartje voor IsraŽl is een stuk overgave aan de VS. Rusland ruikt het gas van het IsraŽlische grote Leviathanveld in de Middellandse Zee en zoekt een betrouwbare partner in het Middenoosten. De buitenlandse politiek van de EU specialiseert zich in IsraŽl en Poetin pesten. Gelukkig is de EU te druk met veel eigen problemen om zich intensief met IsraŽl bezig te houden.

We leven momenteel in een periode van de wereldgeschiedenis die onder de naam ďDE TIJD VAN HET HERSTEL VAN ISRAELĒ de geschiedenis zal ingaan. Dit herstel is ruim 120 jaar geleden begonnen. Het land IsraŽl, toen Palestina, hoorde toen onder het Turks-Ottomaanse wereldrijk. Reisverslagen van bijvoorbeeld Mark Twain en dr. Clark beschrijven Palestina als een woest en verwoest land vol dorens, distels en ruÔnes. Hier en daar woonden wat Joodse mensen en Araberen. Ook zwierven er bedoeÔenen met hun kudden rond. Historisch is Palestina het erfgoed van IsraŽl. Na opstanden tegen de Romeinse bezetters in 70 en 135 na Chr. zijn de Joden door de Romeinen uit het land gejaagd. De grote ballingschap was begonnen. Eind 19e eeuw begonnen Joden uit Polen en Rusland terug te keren. Onder grote inspanning gingen zij het verwoeste land van stenen en distels te Ďbevrijdení. Het herstel was begonnen. Dit proces bestaat uit drie aspecten:

 1. Het herstel van het verwoeste land. IsraŽl is momenteel voornamelijk bezig met de Negev-woestijn bewoonbaar te maken.
 2. De terugkeer van het Joodse volk, van IsraŽl. Denk aan de plotselinge terugkeer van Russische Joden, de spectaculaire reddingen van Ethiopische Joden en Joden uit Jemen.
 3. Een geestelijk herstel. We wijzen op de groei van de messiaanse Joden. Het grote geestelijke herstel komt nog. Ook dat is diepgaand door profetieŽn voorzegd.

Een Bijbels intermezzo
De Bijbel is het boek van IsraŽl. Bijbelse geschiedenis is voor een groot deel vaderlandse geschiedenis van IsraŽl. De Psalmen zijn liederen van IsraŽl. Profeten zijn IsraŽlieten. Het op een na belangrijkste, de Torah, de universele morele code, de wet is door God aan IsraŽl toevertrouwd (Romeinen 3:2). Ook het zogenaamde Nieuwe Testament, het verhaal van Jezus, is een Joods verhaal. Jezus Christus is geboren als een Joodse jongetje, leefde volgens de Joodse, Bijbelse wetten. Hij verkondigde het Evangelie eerst aan IsraŽl. Hij zal in IsraŽl terugkomen en eerst IsraŽl verlossen. De kerk is in Jeruzalem begonnen. Deze stad zal de stad van de Grote Koning (Psalm 48:2 en Mat. 5:35) worden. Bovendien, de Schepper, de God van hemel en aarde is de God van Abraham, Izak en Jakob, de God van IsraŽl. Zo was het, zo is het en zo zal het blijven.

Toen de God het slavenvolk IsraŽl ongeveer 3.550 jaar geleden uit Egypte verloste bracht Hij het volk eerst naar de berg SinaÔ. Daar kreeg Mozes van God de ďTien GebodenĒ, de morele code voor IsraŽl en via IsraŽl ook voor de wereld. Daar gaat het vandaag om. De komst van het Koninkrijk van God. Daar was en is de Messias voor nodig. Hij kwam vanuit IsraŽl en het eerste wat Hij verkondigde was: ďBekeert u want het Koninkrijk van God is nabijgekomenĒ (MattheŁs 4:17, Marcus 1:15). Zijn voorganger, Johannes de Doper bracht precies dezelfde boodschap. De profeten van IsraŽl hadden de komst van dat Koninkrijk en al de bijbehorende zegeningen duidelijk voorzegd. Die komst is dus nauw verbonden met het volk IsraŽl. Dat leren Torah, profeten, Jezus de Messias en ook de apostel Paulus. Hij zegt helder en klaar: ďDe Verlosser zal uit Sion komenĒ (Romeinen 11:26). Toen Paulus dat zoín 1950 jaar geleden schreef was Jezus al gekomen en teruggegaan naar de hemel. Dus wachten we met IsraŽl op de terugkomst van de Verlosser. Komt de Koning nu spoedig met zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid?

Het Koninkrijk
Alles gaat dus om de komst van het Koninkrijk. Die strijd om het Koninkrijk is al eeuwen aan de gang. Egyptische Faraoís streden voor hun wereldrijk. Mislukt. Toen kwamen de AssyriŽrs die een groot deel van de toenmalige wereld veroverden. Mislukt. Daarna kwam het machtige Babylonische rijk. Mislukt. Vervolgens de Perzen. Nu is Iran (het moderne PerziŽ) weer bezig aan Ďhun kalifaatí. Zij werden verslagen en vervangen door het grote (Griekse) rijk van Alexander de Grote. De Grieken werden vervangen door de Romeinen.

Achter al die wereldrijken en de bijbehorende vreselijke, bloedige oorlogen, zaten sterke geestelijke machten die via Faraoís, keizers en andere machthebbers van naam streefden naar de wereldmacht. De geestelijke strijd ging ten diepste om het koninkrijk in handen te spelen van de grote tegenstander van de God van IsraŽl, van Satan. Dat is doorgegaan tot het ďeen-paar-jarige rijkĒ van Hitler en zijn Nazi-Duitsland. De strijd om het komende Koninkrijk gaat door. Momenteel zijn het Moslims die een wereldrijk, een kalifaat willen stichten onder hun sharia. Deze strijd is ook de diepste oorzaak waarom het Joodse volk eeuwenlang vervolgd is en waarom de IsraŽl gehaat en bestreden wordt. Want IsraŽl speelt een sleutelrol bij de komst van het Koninkrijk. Alle middelen zijn en worden aangegrepen om IsraŽl te bestrijden. Oorlogen en terrorisme, boycots en leugens, antisemitisme en antizionisme, geschiedvervalsing en anti-IsraŽl resoluties, Palestijnen en sommige kerken, theologie en internationale wetgeving. Iedereen en alles wordt ingezet tegenÖtegen wie? Tegen IsraŽl, Gods knecht en dus tegen de komst van Gods Koninkrijk en de Messias. Dus tegen God Zelf! Hoever zijn we nu?

Vervulde profetieŽn
De Bijbel een uniek Boek. Vooral de profeten en het profetische Woord in de Bijbel zijn uniek. God zegt van tevoren wat Hij gaat doen en Hij doet ook precies wat Hij heeft gezegd. Veel Bijbelse profetieŽn zijn uitgekomen. Vooral in onze tijd komen voorzeggingen over het herstel van IsraŽl duidelijk zichtbaar uit. We zullen nu de drie aspecten van het herstel van IsraŽl toelichten aan de hand van enkele Bijbelse profetieŽn.

1. De verwoesting en het herstel van het land

Samaria gebergte Een van de oordelen die over IsraŽl kwamen als het volk niet naar de Torah zou luisteren was de verwoesting van het land. Een profeet zei in dit verband: ďIk zal hem (het land) tot een wildernis maken.Özodat er dorens en distels opschietenĒ (Jesaja 5:6). En: ďSlaat u rouwklagend op de borst om de vruchtbare wijnstok, om het akkerland waar dorens en distels opschietenĒ(Jesaja 32:13). Mozes had IsraŽl al vanaf het begin gewaarschuwd: ďÖuw land zal ťťn woestenij zijn en uw steden ťťn puinhoopĒ (Leviticus 26:33). Zo troffen reizigers ruim 200 jaar geleden het land Palestina aan. En zo troffen de eerste Joodse pioniers die omstreeks 1890 uit Polen en Rusland naar het toenmalige Palestina kwamen het land aan. Maar de profeet Jesaja had 2.600 jaar eerder al voorzegd: ďVoor een doornstruik zal een cypres opschieten en voor een distel zal een mirt opschietenĒ (Jesaja 55:13). Het verwoeste land zou dus hersteld worden. Intussen zijn er in IsraŽl al zoín 250 miljoen bomen in plaats van die dorens en distels geplant. Verder zegt Jesaja 27:6 namens de HERE God: ďIn de komende dagen zal Jakob wortel schieten en IsraŽl bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen.Ē Overal vindt men in de supermarkten IsraŽlisch fruit. Over de zogenaamde kolonisten of settlers, zoals de IsraŽlische Joden in Judea en Samaria verachtelijk worden genoemd zegt God: ďJullie zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en wie ze planten zullen ook de vrucht genietenĒ (Jeremia 31:5). De Ďbergen van Samariaí is de plek waar de wereld een Palestijnse staat wil zien. ďZie je welĒ, zei een Joodse vrouw in die gebieden, ďze krijgen ons toch niet weg, want we gaan nog van die vruchten genietenĒ. Tijdens een IsraŽl reis bezochten we zoín wijngaard in Samaria waar men ook wijn bottelde. We vroegen de baas: ďHebt u geen last van de boycot?Ē Hij lachte vriendelijk en antwoordde: ďWelnee, wij leveren kwaliteitĒ. Er zijn nog veel teksten over de verwoesting en het herstel van het land in onze tijd. In een kleine annex aan het slot van dit artikel geef ik een suggestie waar u nog veel teksten kunt vinden over dit en het volgende onderwerp.

2. De terugkeer of aliya

Joodse immigranten van de stam Mannase die uit India op Ben Gurion vliegveld aankomen. (Uriel Sinai/Getty) Voordat ik wat teksten noem over de ballingschap van het Joodse volk en de terugkeer in onze tijd even een actuele profetie die tegelijk een ernstige waarschuwing is:

ďWant zie in die dagen en in die tijd wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat en Ik zal daar met hen in het gericht treden ter oorzake van Mijn volk en van Mijn erfdeel IsraŽl, dat zij onder de volken verstrooid hebben terwijl zij Mijn land verdeelden en over Mijn volk het lot wierpenĒ (JoŽl 3:1-3)

Wat kanttekeningen bij deze profetie:

 • Over welke dagen en welke tijd gaat het? De profetie antwoordt: ďWanneer IK een keer breng in het lot (=ballingschap) van Juda en JeruzalemĒ. Het Joodse volk is teruggekomen en in 1967 is Jeruzalem weer in Joodse handen. De profetie gaat dus over onze tijd.
 • Wat gaat er gebeuren? Een oordeel over de volken die meedoen aan de strijd tegen IsraŽl en om Jeruzalem in het dal van Josafat, een dal bij Jeruzalem.
 • Het gaat om een oordeel over wat die volken IsraŽl hebben aangedaan.
 • Let op de drie keer dat God spreekt over ďMijnĒ. Mijn volk, Mijn erfdeel en Mijn land. Een duidelijk voorbeeld van het feit dat ďde God van IsraŽl, het volk IsraŽl en het land van IsraŽl onlosmakelijk bij elkaar horen. Het land is Gods land en Hij heeft het onder ede aan IsraŽl beloofd.
 • Wat is de directe aanleiding voor dat oordeel? De verdeling van het land. De Islam, in het bijzonder de Palestijnse Autoriteit en Hamas, willen heel IsraŽl. De rest van de wereld roept: Verdelen het land! Een Palestijnse staat in de Ďbezette gebiedení. In Judea en Samaria als u die plek historisch en Bijbels goed wil duiden. Hierover komt een oordeel, zegt de profeet.

Nu twee teksten over de verstrooiing van het Joodse volk.

 1. Mozes waarschuwt IsraŽl vlak voordat zij onder Jozua het Beloofde Land gaan veroveren: ďJullie zult weggerukt worden uit het land dat jullie in bezit gaat nemen. De HERE zal jullie verstrooien onder alle naties van het ene einde van de aarde tot het andereĒ (Deuteronomium 28:63 en 64).
 2. Leviticus 26:33: ďIk zal u onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard trekken, en uw land zal een woestenij zijn.Ē Zo is het gegaan. De Joden werden verjaagd van het ene land naar het andere. Dit is allemaal precies zo gebeurd.

Nu twee teksten over de terugkeer of aliya die we nu meemaken. Over zaken die we nu zo zien gebeuren. Actueel zijn de volgende twee profetieŽn:

 1. ďIK zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarheen jullie zijn verstrooid en IK zal jullie het land IsraŽl gevenĒ (EzechiŽl 11:17).
 2. ďWel zaai IK hen uit onder de volken, maar in verre streken zullen zij aan Mij denken; zo zullen zij leven met hun kinderen en terugkerenĒ (Zacharia 10:9).

Vijf opmerkingen over de tweede, opmerkelijke profetie:
 1. God zaaide hen onder de volken. Zo is het gegaan. Zacharia profeteerde dit na de terugkeer van het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap. Dit ďuitzaaienĒ slaat dus op de Grote Ballingschap, veroorzaakt door de Romeinen in de jaren 70 en 135 na Chr.
 2. ďIn verre streken zullen zij aan Mij denkenĒ. Zo is het gegaan. Het Joodse volk is hun God, JHWH, nooit vergeten. Gehoorzaam en vaak ook boetvaardig hebben zij zich gehouden aan de Sabbat en aan zoveel mogelijk geboden. Het Sjema, een Bijbelse geloofsbelijdenis was voortdurend op hun lippen en in hun hart.
 3. ďZů zullen zij leven.Ē Dit vasthouden aan de Torah en aan de God van hun vaderen is het behoud van de Joden als volk gebleken.
 4. ďMet hun kinderenĒ. Dit heeft meer dan 40 generaties geduurd. Maar voor bijvoorbeeld de stam Manasse, die momenteel terugkomt, heeft dit profetische proces 27 eeuwen geduurd.
 5. ďEn terugkerenĒ. Dat zien we nu gebeuren. Groot is de trouw van de HERE, de God van IsraŽl. En machtig zijn Zijn daden. Die vertel ik allemaal opdat u begrijpt dat de Almachtige bezig is met het herstel van IsraŽl. En wee de mensen, landen en organisaties die de Almachtige tegenwerken.

3. Het geestelijk herstel

Eerst komt het natuurlijke en daarna het geestelijke. Dat is een Bijbelse maar ook een normale, natuurlijke volgorde. Over het derde aspect van het herstel van IsraŽl, het geestelijk herstel, volgt kort de visie van de apostel Paulus, die uiteraard ook onze visie is. Ik citeer: ďEen gedeeltelijke verharding is over IsraŽl gekomen, totdat de volheid van de heidenen binnengaat, en aldus zal heel IsraŽl behouden wordenĒ (Romeinen 11:25). Drie opmerkingen: 1. Heel IsraŽl zal behouden worden. Als God zegt: ĒHEEL IsraŽlĒ dan bedoelt Hij ook ďheel IsraŽlĒ! 2. De verharding van IsraŽl is Ďgedeeltelijkí, dus voor een deel. Zo goed als alle beloften en functies zijn nog steeds voor IsraŽl. De verbonden, de beloften, de eredienst, de aanneming tot zonen enz. (Romeinen 9:4,5). Want ďhun zijn (niet waren!) de woorden van God toevertrouwdĒ (Romeinen 3:2). Wanneer wordt het geestelijk herstel dan gerealiseerd? Luister naar wat de profeet Jeremia zegt: ďZie de dagen komen, luidt het Woord van de HERE dat IK met het huis van IsraŽl en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluitenÖ.Dit is het verbond dat IK met het huis van IsraŽl zal sluitenÖ.IK zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijvenÖ.zij zullen ALLEN Mij kennenĒ (Jeremia 31:31-34 en HebreeŽn 8:8-11). Hoe dat zal gaan en wanneer? Misschien kan ik in een later artikel mijn visie uitleggen. U kunt het ook terugvinden in mijn boeken.

Drie wetmatigheden of stellingen
Nu de drie wetmatigheden die internationale processen en ontwikkelingen een duidelijk patroon geven. Dat patroon heeft direct te maken met IsraŽl. Opdat u begrijpt!

Wetmatigheid 1: We leven in de tijd van het herstel van IsraŽl. Daar is de HERE, de God van IsraŽl mee bezig. HIJ laat Zich door niets en niemand tegenhouden. Hitler en Nazi-Duitsland zijn ten onder gegaan in hun strijd tegen de God van IsraŽl en Zijn volk. Het Engelse wereldrijk, dat in de vijftiger jaren, na WO II de kant van de Arabieren en de Palestijnen koos, is gekrompen tot een dwergnatie en heeft het stokje van leider van de naties aan de VS moeten overdragen. De VS heeft onder leiding van president Obama en zijn regering IsraŽl laten vallen en staat nu op het punt om te vallen. God gaat rustig door met Zijn herstelplan. Een nieuwe aliya, golven van Joodse mensen vluchten naar IsraŽl. Bijvoorbeeld uit Frankrijk en de OekraÔne. Maar ook andere stammen komen terug. We noemden al Manasse uit het Noordoosten van India komt terug. Naar EfraÔm en de stammen die daarbij horen is men op zoek.

Wetmatigheid 2: ďIk zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal IK vervloekenĒ (Genesis 12:3 en Numeri 24:9). Door de hele geschiedenis heen is IsraŽl een toetssteen voor Gods zegen of vloek geweest. Landen of volken die goed waren voor IsraŽl/het Joodse volk werden gezegend. Zelfs toen bijvoorbeeld de sultan van Turkije na 1492 de Joden die uit Spanje werden verjaagd die Joodse vluchtelingen welkom heet in het grote Turkse kalifaat. Turkije gezegend en het Spaanse imperium ging ten onder. Deze wetmatigheid is heel belangrijk in deze tijd. Als de EU doorgaat met IsraŽl pesten en onder druk zetten, is het afgelopen met de EU en alles wat daarbij hoort. Als bijvoorbeeld Nederland de morele moed heeft om achter IsraŽl te gaan staan, zal er voor ons land nog een zegen zijn. Ook geestelijk. In mijn boeken ďOm Sions wil niet zwijgenĒ en ďIsraŽl, onze oudere broederĒ staat een groot hoofdstuk vol met historische voorbeelden van deze wetmatigheid.

Wetmatigheid 3: Deze wetmatigheid wordt door Paulus aan ons voorgelegd. Een korte Bijbelse waarheid: ďEerst de Jood, maar/en ook de GriekĒ (Lees Romeinen 1:16 en 2:8-10). IsraŽl, als Gods eerstgeboren zoon (zo moest Mozes IsraŽl bij Farao introduceren) dient ook als voorbeeld voor de volken. Wat IsraŽl overkomt zal ook de volken overkomen - in negatieve en in positieve zin. Een voorbeeld maar: IsraŽl al vanaf de dertiger jaren geleden onder het Moslim terrorisme. Nu zijn wij aan de beurt.

De weg naar het Koninkrijk
We, de wereld en IsraŽl zijn dus onderweg naar het Koninkrijk. IsraŽl speelt een hoofdrol. Niet alleen in dat Koninkrijk, maar ook onderweg. ďWant uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit JeruzalemĒ (Jesaja 2:3). Jammer voor de antizionisten, want de wet zal uit Sion komen. Jammer voor de Islam en voor veel kerken. Want het Woord van God zal niet uit Mekka of Rome of vanuit een of andere synode, maar uit Jeruzalem komen. Zo is het voorzegd en dat zal gebeuren. Nu begrijpt u waarom Rome en Mekka Jeruzalem willen Ďhebbení. Nu begrijpt u waarom IsraŽl een paria onder de naties van de wereld is geworden. Immers de God van IsraŽl maakt Zijn volk klaar voor het komende koninkrijk. De machthebbers over de volken willen hun eigen koninkrijkjes aan de macht houden. Maar God, de HERE regeert. De profeet DaniŽl ďzagĒ het gebeuren. Er is en er zal nog strijd zijn om dat Koninkrijk. De macht van de duisternis, Satan blijft de volken opstoken tegen IsraŽl. Hij zal ďde heiligen van de Allerhoogste te gronde richtenÖ.voor 3,5 jaarĒ. En dan ďzal het koningschap, de macht en de grootheid van de koninkrijken onder de hele hemel gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.Ē IsraŽl zit middenin die strijd. Wij staan erbij en doen meer dan ernaar kijken. Voor de Allerhoogste in deze situatie een mogelijkheid om wetmatigheid 2 in werking te stellen. Volken die goed zijn voor IsraŽl worden gezegend. Momenteel krijgt Rusland weer een kans vrienden met IsraŽl te maken. Dat geldt ook voor de grote machten uit het Oosten, China, India en Japan.

Onderweg naar het Koninkrijk moet er nog veel gebeuren. Ik noem maar een paar opzienbarende toekomstige gebeurtenissen. + Veel ďJodenĒ moeten nog terugkomen. De stam EfraÔm is de voornaamste. ďEfraÔm is Mij een lievelingszoonĒ zegt de HERE in Jeremia 31:20. + De tempel zal op de Tempelberg worden gebouwd of als u wilt, herbouwd. + Veel diplomatieke en Ďechteí oorlogen om Jeruzalem. + Het rijk van de antichrist zal 3,5 jaren een schrikbewind voeren. + Waarschuwende oordelen over de wereld als laatste pogingen van de HERE om de mensen tot gehoorzaamheid te bewegen. Uw en mijn taak is simpel maar gevaarlijk: Gebed en steun voor IsraŽl en het Evangelie leven en verkondigen.

In mijn boek ďMet IsraŽl op weg naar de eindtijdĒ krijgt u veel meer en vrij diepgaande informatie over dit onderwerp. Over de bijzondere aard van profetie in de Bijbel. In H4 een serie van vervulde profetieŽn waarvan u versteld zult staan. H.5 gaat over de goede toekomst die de HERE voor Zijn volk en ook voor de wereld heeft. H.6 vertelt over Ďde verloren jihadí Verder over het geheim van het Ďuitgestelde Koninkrijk en over de Ďeindtijdí. en H.7 gaat over Jeruzalem, de stad van de Grote Koning. Boordevol Bijbelse informatie over het herstel van IsraŽl en de eindtijd. Stof voor minstens tien preken en Bijbelstudies. En geschreven ďOPDAT U BEGRIJPTĒ.Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 2 augustus 2016


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug