IsraŽl, Gods genadetijd

Voor een groot deel van de wereld was 2017 een spannend jaar. Vooral door de (atoom)dreigingen van Noord-Korea en Iran. Momenteel staan we op de drempel van 2018. We leven in een gevaarlijke wereld. Velen van ons maken zich grote zorgen. Vooral voor onze (klein)kinderen. Maar we verlieten 2017 met een profetisch lichtpunt. Begin december heeft president Trump Jeruzalem erkend als hoofdstad van IsraŽl. En de ambassade van de VS zal van Tel Aviv naar Jeruzalem gaan. TsjechiŽ en enkele Afrikaanse landen zullen volgen. Waar blijft Nederland? Wat kunnen we in 2018 voor ons land verwachten?

Woensdag 6 december was een historische dag. Ook in profetische zin. President Trump tekende toen de oude Jeruzalem Ambassade Verplaatsingswet uit 1995. Feitelijk was Jeruzalem al de hoofdstad. De Knesset, de regering en het Hooggerechtshof zetelen daar al. Het is normaal dat landen daar hun ambassades in de hoofdstad vestigen. Maar in verband met IsraŽl is niet veel 'normaal'. Maar wel is er veel 'Bijbels'.

Een belangrijke stap
Gods herstelplan voor IsraŽl verloopt in fases. Ik hoop dat ik daar in een volgend artikel op kan ingaan. Waarom is Jeruzalem zo belangrijk voor de HERE, de God van IsraŽl? We geven maar een paar van de vele redenen. Allereerst spreekt de Here Jezus over Jeruzalem als 'de stad van de Grote Koning' (MatteŁs 5:35). Zo was het in de tijd van het Oude Testament (Psalm 48:3). De Here Jezus tilt deze titel naar het Nieuwe Testament en de profeet Jesaja naar de toekomst: 'Uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem' (Jesaja 2:3).
Dus de Thora en niet de sharia of een of andere wet van de VN, die samen met het Vaticaan weer gaat pleiten voor Jeruzalem onder internationaal toezicht als 'Heilige stad voor de drie monotheÔstische wereldreligies'. De wereld is in opstand tegen God en wil niet dat Jeruzalem de hoofdstad van IsraŽl is. Ook niet de zetel van de grote Koning.

Profetie als proclamatie
We noemen nog enkele van de vele profetieŽn die Bart Repko regelmatig op de muur van Jeruzalem proclameert.
'Predik (proclameer) zo zegt de HERE der heerscharen:
1) Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand.
'
Die heilige ijver gebeurt nu: Gods machtige hand over Zijn Woord om dat te doen. Diezelfde machtige hand die de Perzische vorst Kores (Cyrus) in het hart gaf een huis voor de HERE in Jeruzalem te bouwen, heeft de God van IsraŽl Trump, de president van het machtigste land van de wereld, in het hart en... op de lippen gegeven Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van IsraŽl. Ook nu zullen we Gods 'vurige ijver' via het profetische woord kunnen volgen.
2) 'Mijn huis zal daarin gebouwd worden.'
De bouw van de derde Tempel is een volgende fase van het herstel van IsraŽl. Eerst een natuurlijk herstel en dan volgt het geestelijke herstel. Dat onderscheid zien we bij het visioen over het 'dal vol dorre doodsbeenderen' in EzechiŽl 37.
3) Predik verder: 'Weer zullen mijn steden overvloeien van het goede en nůg zal de HERE Sion troosten, Jeruzalem nůg verkiezen' (Zacharia 1:14-18).
Zo gaat de God van IsraŽl verder met Zijn plan. Een volgend hoogtepunt in Zijn plan zal de terugkeer van de stam EfraÔm zijn met de stammen die erbij horen. Hij is niet alleen de Almachtige, maar ook de trouwe God van IsraŽl. Die door en in de Here Jezus ook onze God is. Het is een voorrecht dat wij, in onze tijd, iets van Gods grote daden mogen zien en meemaken.

Schrandere gelovigen
Gods machtige daden maakten in een ver verleden diepe indruk. Zelfs de inwoners van jericho en Gibeon waren in de tijd van Jozua diep onder de indruk hoe de Almachtige de Egyptenaren onder de knie had gekregen. De leiders van Gibeon waren schrandere lieden. Zij geloofden wat God tegen Mozes had gezegd en namen schrandere maatregelen en werden geborgen onder de vleugels van IsraŽl. Dat deed ook Rachab, de hoer uit Jericho. Zij mocht ook haar familie redden en werd ťťn van de voorouders van Jezus! De andere volken van Kanašn gingen hun gang en moesten boeten.
Zo gaat het ook vandaag. TsjechiŽ en een paar Afrikaanse landen waren bereid om te buigen voor de God van IsraŽl en Zijn machtige hand te erkennen. Zij deelden onmiddellijk mee dat ook zij hun ambassades zullen verplaatsen naar Jeruzalem. Een eerbetoon aan de God van IsraŽl en steun voor Zijn volk. De rest van de wereld staat op tegen de Machtige van IsraŽl en zal moeten boeten. Ik was bijna vergeten de betreffende tekst aan u door te geven: 'De schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten' (Spreuken 22:3).

Nederland in 2018
Politiek Nederland zweeg. Alleen de twee 'kleine' christelijke partijen, PVV en ďForum voor Democratie' lieten een positief geluid horen. Minister Halbe Zijlstra zeverde wat met EU collega's mee en mompelde iets over een niet bestaand 'vredesproces'. Moslims waren woedend. Zij begrijpen wel waar het om gaat: Geen sharia of masih (messias) op de Heilige Berg. Geen Erdogan of een van de beruchte ayatollahs uit Teheran zal heersen over Jeruzalem, want 'de HERE is Koning voor eeuwig' (Psalm 146:10). En onze tekst uit Spreuken 22 zegt 'de onverstandigen moeten boeten'.

Midden-Oosten
Wij in Nederland hebben het er in 2017 naar de mens gesproken, goed gehad. Geen grote rampen, geen terroristische aanslagen en een redelijke welvaart voor de meeste Nederlanders. Alleen genade. Grote, onverdiende weldaden. Dit jaar wordt voor ons land en voor de EU-landen een bijzonder kritisch jaar. Een paar dingen staan vast. Negatieve zaken die dit jaar tot uitbarstingen zullen komen. Ik noem er een paar:

Wij hebben duidelijk het spoor van IsraŽl verlaten. Dat spoor is Genesis 12:3. 'Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervloeken.' Wie IsraŽl zegent wordt gezegend en wie IsraŽl vervloekt krijgt een vloek over zich. Ook nu is IsraŽl Gods toetssteen voor vloek of zegen. Die zegen zijn we bijna kwijt.

Dan is er de massale strijd tegen het leven van het ďongeboren kind', de onnatuurlijke seksuele en huwelijksmoraal. Een van de grootste wonderen van genade is dat God ons nog gelegenheid geeft om ons te bekeren. Hoelang nog? Is er in ons land nog een 'gelovige rest' die leeft in het licht van een Bijbelse moraal en van Gods plannen met en voor IsraŽl? Bij de profetieŽn?

Afval
Joas was een prins die net op het nippertje ontkwam aan de moordzucht van Atalja. Vrome Joden maakten hem op zesjarige leeftijd koning. Toen zijn redder en mentor, de hogepriester Jojada gestorven was, verliet Joas het gelovige spoor van Jojada en ging afgoden dienen. God stuurde een profeet die koning Joas waarschuwde: 'Omdat u de HERE verlaten hebt, heeft Hij u verlaten' (2 Kronieken 24:20). Deze ernstige waarschuwing geldt ook voor ons. Een 'schrander gelovige' ziet het aankomen. De gevolgen van de grote afval. De gevolgen van de islamisering van de samenleving. Onze leidslieden sjokken mee in het spoor van het goddeloze beest in Brussel. Redding wordt aangeboden door de Here Jezus Zelf: 'Waakt altijd en bidt dat u in staat bent te ontkomen' (Lucas 21:36). Waken betekent letten op de tekenen van de tijd. Onze gebeden kunnen redding betekenen.

Toegevoegd: 6 januari 2018
Bron: Het zoeklicht nr.1, 94e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug