Brieven van lezers
From: D. M.
To: redactie@eindtijd.nl
Subject: Site eindtijd.nl wordt zeer slecht bijgehouden
Date: vrijdag 11 augustus 2017

Geachte heer/mevrouw,

Omdat er op de site Eindtijd.nl er sinds 18 mei jl. geen nieuwe berichten meer zijn geplaatst, schrijf ik u deze mail.

Aangezien de huidige eindtijdontwikkelingen erg snel gaan, de Opname van de Gemeente elk moment kan plaatsvinden en we er al erg dichtbij dat moment zijn, is het van groot belang dat deze website regelmatig wordt bijgehouden. Vooral nu de situatie rondom Noord-Korea uit de hand dreigt te lopen, de onrust op de Tempelberg in Jeruzalem van de afgelopen weken, Openbaringen 12-teken aan de hemel op 23 september as., opkomst Emmanuel Macron die door sommigen als de antichrist wordt gezien en dat IsraŽl volgend jaar 70 jaar zal bestaan. Het getal 70 is namelijk het getal van de vervulling.

Om dan maar op sensatiesites als Xandernieuws.punt.nl te gaan zitten kijken, schiet je er namelijk ook niets mee op met al die verwarrende, angstige en sensationele berichtgeving daar. Bovendien wordt op Xandernieuws ook niet eens het Evangelie duidelijk verkondigd. Juist de artikelen van het Zoeklicht op uw site zijn duidelijk, nuchter en hoopgevend.

In afwachting van uw antwoord, Gods Zegen en met vriendelijke groet,

D. M.

(U heeft helemaal gelijk. We beloven beterschap. Red.)


From: M. van B.
To: redactie@eindtijd.nl
Subject: eindtijd
Date: Woensdag, 2 augustus 2017

Ik heb in uw artikelen op uw website gelezen en heb de volgende opmerkingen:
  1. DaniŽl 9:24-27 handelt niet over de eindtijd maar over het optreden van Jezus Christus in IsraŽl aan het begin van onze jaartelling. De grote verdrukking duurt daarom niet slechts 3,5 of 7 jaar.
  2. MattheŁs 24 en 25 geven een chronologische volgorde van gebeurtenissen weer. De wederkomst van Christus en de opname van zijn kerk valt derhalve na de grote verdrukking en niet daarvoor.
Ad 1. DaniŽl 9:
24. 'Zeventig jaarweken zijn over uw volk besloten en over uw heiligdomsstad, om de afval te herstellen, om de zondeval vol te maken, om de zonden te bedekken, om wereldtijdwaarheid te hebben geuit, om schouwen en verkondigen te verzegelen en om een heilige van de heiligen te zalven.

Een jaarweek is zeven jaar, dus is zeventig jaarweken 490 jaar. De afval herstellen gebeurde door de doop met water, de zondeval volmaken door de kruisiging van Jezus Christus, de zonde bedekken door zijn vrijwillig offer ter verzoening van de zonden, wereldtijdwaarheid uiten door de verkondiging van het evangelie, schouwen en verkondigen verzegelen door het niet meer opstaan van profeten na deze 490 jaar en een heilige van de heiligen zalven doordat Jezus Christus na zijn opstanding in de hemel door God is gezalfd als Christus.

25. Zo weet en begrijp: Vanaf het uitgaan van het bevel, om terug te keren om Jeruzalem te herbouwen, tot een gezalfde hertog, dat zijn zeven weken, en tweeŽnzestig weken, daarin wordt de terugkeer herbouwd, woonplaatsen en graven, in de verdrukking der tijden.

Koning Kores gaf het bevel aan Ezra op 1 Nisan 3304. Na 7 jaarweken was het 1 Nisan 3353. De gezalfde hertog was Zerubbabel. Na nog eens 62 jaar weken was het 1 Nisan 3787, dat was 25 maart 27 N.C.. Er was toen nog 1 jaarweek van zeven jaar in het verschiet.

26. Maar na de twee en zestig weken zal een gezalfde worden ondergeploegd, en niemand vergezelt hem, en de soldaten van een hertog vernietigen de stad en de tempel, maar hij sterft in een vloed, en aan het einde oorlog, besloten is het, onwrikbaar,

De gezalfde die ondergeploegd werd was Jezus Christus die na de gekruisiging werd en begraven. Al zijn discipelen vluchtten toen hij werd overgeleverd. De hertog was Pontius Pilatus. Hij werd later in gevangenschap afgevoerd naar Rome, maar om onbekende reden verdween hij spoorloos. De Romeinse soldaten vernietigden de stad en de tempel aan het einde van de Romeins Joodse oorlog in 70 N.C..

27. en hij heeft opperste macht door de velen in het verbond, een week, en halverwege de week beŽindigt hij slachtoffer en gave, zo, op de vleugels van horror wezens, zo, totdat hij voleindigd heeft, en het beslotene zich uitgiet over de beslisser. "

DaniŽl 11:31, 12:11, MattheŁs 21:12-13, 24:15. Markus 13:14. Lukas 21:20, Johannes 19:30.
Halverwege de week, dat was dus najaar 30 N.C., was Jezus Christus in Jeruzalem oppermachtig als een koning, door de bescherming van de menigte die hem volgde, op het Loofhuttenfeest, Soekkot, dat begon op 15 Tisjri 3791, dat was 29 september 30 N.C.. Tijdens dat feest reinigde Jezus Christus de tempel van de handelaren en de geldwisselaars. Pesach volgde in 31 N.C., met het avondmaal, het proces en de kruisiging op 14 Nisan 3791. Jezus vierde het avondmaal met zijn discipelen op dinsdagavond 24 april 31 N.C.. De horror wezens waren de Romeinse soldaten die hem geselden en kruisigden. Het proces van Jezus en zijn kruisiging vonden woensdag 25 april 31 N.C. plaats. Zijn lichaam werd in de avond gebalsemd en te middernacht in het graf gelegd, zodat hij drie dagen in het graf was, om op zondag 29 april 31 N.C. uit het graf op te staan. Jezus had vrijwillig besloten om zich aan het kruis te offeren voor de vergeving van de zonden van velen. Er is dus geen connectie met de eindtijd.


Ad 2. MattheŁs 24:
14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. De eindtijd is al begonnen in het voorjaar van 2015 na het teken van de zonsverduistering vlak voor 1 Nissan en de bloedrode maan vlak voor Pesach (zie JoŽl 2:31-32).
15 Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door DaniŽl, de profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) Dit teken de gruwel van de verwoesting is bekend van 1 MakkabeeŽn 1:54, voorafgaand aan de MakkabeeŽnoorlog, en van Daniel 8:13, voorafgaand aan de Joods Romeinse oorlog, en van Daniel 12:11, voorafgaand aan de grote verdrukking.
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

De grote verdrukking zal ongeveer drie eeuwen duren, Dan zal God nog een tijd van genade inlassen (inkorting van de duur van de grote verdrukking).

30 En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen de Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

Dus na de grote verdrukking komt onverwacht Christus op de wolken van de hemel om zijn kerk op te nemen van de aarde, en niet daarvoor.

32 En leert van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.
33 Alzo ook gij, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

Dit gaat over de Joden, die ook in de wolken van de hemel worden opgenomen (zie Jesaja en Openbaring).

34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.
35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Dit gaat over de Moslims die overblijven. Eerst komen de zeven schalen van gramschap over hen. Zij zullen dan pas vergaan samen met de aarde. Zij zullen daarna in de hel worden geworpen (DaniŽl 7). Dus de planeet Aarde en de begeleidende hemelse planeet zullen wel degelijk vergaan. Tijdens het duizendjarig rijk zal God een nieuwe aardse planeet en een nieuwe hemelse planeet scheppen.

Ik hoop dat ik u hiermee naar wens heb kunnen informeren.
Hoogachtend,
M. van B.


From: M. van B.
To: redactie@eindtijd.nl
Subject: eindtijd
Date: Maandag, 24 juli 2017

Geachte redactie van Eindtijd.nl,

Ik lees dat u met uw artikelen niet verder gaat dan de wederkomst van Christus (MattheŁs 24:31, Openbaring 14:16). Daar is wat voor te zeggen, want dan worden wij opgenomen in de wolken van de hemel en de schalen van gramschap en het vergaan van hemel en aarde deren ons dus niet. Toch is het jammer, want het vergaan van de aarde, met de Moslims die nog daarop zijn overgebleven, waarna het duizendjarig rijk begint, is wel interessant om te weten. Maar uw werk is zeker te waarderen, en ik zal kijken of ik een bijdrage in de discussie kan leveren.
Hoogachtend,
M. van B.
From: D. V.
To: redactie@eindtijd.nl
Subject: Eindtijd
Date: Maandag, 27 maart 2017

Beste ,
Ik vindt dit heel vreemd dat u de profeet zit uit te hangen en te zeggen wanneer Jezus terug zal komen (2017-2018 ) ,terwijl er duidelijk staat beschreven in Markus 13/32 dat er niemand het uur weet .

Natuurlijk vermelde Jezus ook dat er valse profeten zouden komen om de mensen te misleiden;
Zie je het verband ?

Mvg
Dirk

(? red.)


From: H. H.
To: redactie@eindtijd.nl
Subject: Feedback van eindtijd.nl
Date: Tue, 5 APR 2016

Geachte redactie,
In aanvulling op uw stuk over MatthťŁs 24: 32-35 (zie: de laatste generatie, red.) wil ik het volgende aan u kwijt, toen ik 15 jaar oud was werkte ik als vakantiekracht bij een ouderling van de Gereformeerde Gemeente die plotsklaps begon te vertellen dat van mijn geslacht (hij wees daarbij naar mij) velen geen dood zouden hebben maar in een ogenblik omgezet zouden worden.
Ik ben van 1955 en nu dus 60 jaar oud.
Deze man was (hij is enkele jaren later overleden) een wedergeboren mens en sprak op dat moment niet uit zichzelf.

Met vriendelijk groet,
H. H.


From: C. vd N.
To: redactie@eindtijd.nl
Subject: Feedback van eindtijd.nl
Date: Fri, 10 FEB 2012

Geachte R.P.M.,

Mijn complimenten voor uw overzichtelijke site!
Ik heb een vraag:
Waarom duiden Bijbeluitleggers, bijna zonder uitzondering, de zgn. grote verdrukking als een periode gelijk aan de gehele laatste jaarweek?
7 jaar grote verdrukking terwijl IsraŽl de 1e 3,5 jaar in gerustheid woont zonder poort of grendel zoals dat profetisch voorzegd is?
De Satan zou dan aan het begin van de jaarweek in een leidersfiguur gevaren zijn die daardoor de Antichrist werd en die op zijn beurt als Satan himself, vervolgens eerst 3,5 jaar er zijn gemak van neemt terwijl hij heel goed weet dat hij weinig tijd heeft.
Een onlogische uitleg.
Nergens leert de Bijbel dat de grote verdrukking een periode van 7 jaar omvat.
Dat idee vindt z'n oorsprong in een misplaatst gevoel van orde:
God neemt gedurende de laatste jaarweek de draad met Zijn volk weer op en dat betekent het einde van de gemeente van Jezus Christus op aarde.
Wat ons ordelijk lijkt behoeft in God Zijn plan nog niet te gelden als orde?
En het is ook niet logisch dat de aan de Satan toegemeten tijd 2x zo lang zal zijn als de periode waarin de Here Jezus in gehoorzaamheid aan Zijn Vader Zijn opdracht vervulde.
De Here Jezus openbaarde Zich direkt na Zijn doop in de Jordaan toen de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neerdaalde.
De Antichrist (Satan in de gestalte van een mens) openbaart zich duidelijk op de helft van de jaarweek.
Die eerste 3,5 jaar is die leidersfiguur (de would-be antichrist) natuurlijk ook geen lievertje maar als we terugdenken aan wat Hitler vermocht zonder dat Satan bezit van hem nam, weten we dat die leidersfiguur voordat Satan in hem vaart, reeds veel macht aan zich kan hebben getrokken.
Juist op de helft van de week slaat de bliksem letterlijk in bij die leidersfiguur en die gaat dan als de Antichrist direkt over tot aktie.
De invoering van het merkteken is een antwoord op de chaos die ontstaat wanneer plotseling een paar honderd miljoen wedergeboren gelovigen van de aarde blijken te zijn verdwenen.
Zij die het merkteken aanvaarden, daar heeft de Antichrist geen omkijken meer naar want die zijn a-b-s-o-l-u-u-t voor eeuwig verloren.
Al z'n energie kan de Antichrist nu efficiŽnt aanwenden om enkel de weigeraars te vervolgen.
In de Bijbel vind ik dus veel meer grond voor de verwachting dat de opname vlak voor de 2e helft van de jaarweek zal plaatsvinden (half-trib) dan voor een opname vůůr de laatste jaarweek (pre-trib).
De Joodse Messias openbaarde Zich voor de eerste maal aan het Joodse volk direkt na Zijn doop in de Jordaan.
Aan het einde van de jaarweek zal de Messias Zich voor de 2e maal aan het Joodse volk openbaren.
In Hosea 6:2 lezen we dat er tussen deze overeenkomstige heilsfeiten een periode van 2000 jaar uitstel zit.
Jezus werd gedoopt in ons kalenderjaar 27.
Dus .....

met een hartelijk Shalom! C.


From: P. H.
To: eindtijd@mail.com
Subject: MatthťŁs 24
Date: Mon, 24 Nov 2003 15:14:36 +0100

Beste RPM,
Het is een heel mooie site, en de informatie is simpel en duidelijk opgeschreven. Alleen ik denk dat je een foutje hebt gemaakt bij het kopje "De Opname", je haalt daar de verzen van Matheus 24: 40-41 aan. Deze verzen hebben geen betrekking op de opname van de Gemeente, deze fout wordt veelvuldig gemaakt.
In Math 24. gaat over de komst van Jezus Christus op Olijfberg en het aanbreken van het Koninkrijk op aarde, deze gebeurtenis vindt plaats na de grote verdrukking dus ook na de opname.
Mat 24:29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
Mat 24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.
Die engelen in vers 31 zijn wij, die opgenomen zijn bij de opname van de Gemeente. Wij zullen de uitverkorenen, de mensen die door de grote verdrukking zijn bijeen vergaren.
Mat 24:38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;
Mat 24:39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
Er waren zoals vers 38 beschrijft mensen die God niet wilde dienen, deze mensen zijn weggenomen door de zondvloed, dit waren dus ongelovige mensen. In vers 39b staat Ďalzo zal zijní, dus zo gaat het ook na de grote verdrukking, de ongelovige mensen zullen door God weggenomen worden.
Mat 24:40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.
Mat 24:41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.
We vinden in Matth. 24: 40 en 41 de waarschuwing om waakzaam te zijn, hier een waarschuwing voor Joden in de Grote Verdrukking!

Alle feiten die hier worden genoemd zoals in vers 6, 7 en 8 hebben dus ook betrekking op de tijd van de grote verdrukking. Omdat deze tekenen ook nu al in de wereld te zien zijn, weten we dus ook dat de opname van de Gemeente dichtbij is, immers de opname komt voor de grote verdrukking. Vaak zie je dat christenen deze punten toch verkeerd toepassen op de tegenwoordige tijd.
Math 24:13 spreekt over de volharding, dit zegt Jezus omdat de grote verdrukking maar even duurt. Vers 14 spreekt terecht over het Evangelie van het Koninkrijk, omdat het Koninkrijk (op aarde) na de grote verdrukking wordt opgericht, in principe prediken wij nu ook niet het Evangelie van het Koninkrijk, maar prediken wij het Evangelie van de Genade. Dit vers wordt eveneens vaak op onze tegenwoordige tijd toegepast, ten onrechte.

Met vriendelijke groet,
P. H.From: D.M.
To: eindtijd@mail.com
Subject: Antichrist en de Opname
Date: Fri, 21 Mar 2003 11:15:00 +0100

Beste broeder/zuster,
Het is best mogelijk dat de Antichrist in plaats van vanuit de E.U. vanuit de V.N. zal komen. De V.N. wordt waarschijnlik straks de wereldregering van de Antichrist. Omdat de V.N. graag alle wereldproblemen wil oplossen en de globalisering al aan de gang is en die problemen niet oplosbaar zullen zijn, zal men gaan roepen om een wereldleider. 10 landen zullen hem de macht geven, zoals bijv.: de E.U., de V.S., Rusland, verschillende Afrikaanse en Aziatische landen, dit om de wereldproblemen op te kunnen lossen. Misschien zal de Antichrist wel vanuit de V.N. Veiligheidsraad komen. Babylon, de grote hoer van Openbaring 17 en 18 is al voor een deel herbouwd in Irak. Als Saddam Hoessein weg is, zal er zich waarschijnlijk een Westerse democratische regering gaan vestigen die het hele Midden-Oosten zal veranderen. Vanwege de olievoorraden in Irak, zullen heleboel bedrijven zich gaan vestigen in Irak en zal Babylon uitgroeien tot hťt wereldhandelscentrum (Op. 18:3). Babylon zal samen met Jeruzalem de hoofdstad worden van waaruit de wereldregering van de Antichrist de wereld zal regeren.

De opname van de gemeente hoeft niet persť voor de grote verdrukking te gebeuren, maar kan ook tijdens de grote verdrukking gebeuren, waarschijnlijk aan het eind van de eerste helft van de laatste jaarweek. Vlak voordat de Antichrist zijn masker afdoet en het merkteken zal worden ingevoerd aan het begin van de tweede helft van de laatste jaarweek. In Op. 3:10 staat volgens de N.B.G.-vertaling: "Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Volgens de Statenvertaling staat: "Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen."

In de Engelse vertaling staat: "Because you have kept my word of patient endurance, I will keep you from the hour of trial which is coming on the whole world, to try those who dwell upon the earth. Andere verzen wijzen dat de gemeente waarschijnlijk vanuit de grote verdrukking (Toekomende toorn van de Heere God) opgenomen wordt: Rom. 5:9: "Since, therefore, we are now justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God." "1 Thess. 1:10: "And to wait for his Son from heaven,whom he raised from the dead, Jesus who delivers us from the wrath to come." Het woord 'from' betekent vanuit. Vanuit de grote verdukking dus.

In Jezus verbonden en hoogachtend,
D.M.From:A. van B.
To: eindtijd@mail.com
Subject: Volk van God
Date: Thu, 6 Mar 2003 13:37:53 +0100

Geachte mevrouw/meneer,
Met interesse lees ik uw website over de eindtijd. Zeer interessant en leerzaam. Echter kan ik mijn opmerkingen inzake uw beweringen over het volk van God, IsraŽl, niet achter wegen laten. Bij het artikel "de opname"(zie Archief van 28 februari 2003 , red.) leest men op uw site het volgende:
"Toen Jezus door de Joden werd verworpen, richtte Hij zich tot de heidenen. Dat was voorzegd door Johannes de Doper, MattheŁs 3:9 - "want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen (=heidenen) Abraham kinderen te verwekken" - In MattheŁs 21:43 is het helaas zo ver. "Daarom, Ik zeg u, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt". Dat volk is de Gemeente van Christus geworden en van die tijd af zijn zij drager van het heil. Daarmee veranderde echter ook de bestemming van dit 'nieuwe volk van God'. "

Naar aanleiding hiervan wil ik u wijze op de volgende verzen uit Romeinen 11 aan u voorleggen: Rom 11:1.Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een IsraŽliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin. <http://www.statenvertaling.net/meel/?vid=3395> 2 God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft.
7 Wat dan? Hetgeen IsraŽl zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.
8 <http://www.statenvertaling.net/meel/?vid=3401> (Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag.
11. Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over IsraŽl gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. <http://www.statenvertaling.net/meel/?vid=3419>
26 En alzo zal geheel IsraŽl zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. <http://www.statenvertaling.net/meel/?vid=3420>
27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. <http://www.statenvertaling.net/meel/?vid=3421>
28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;

Hetgeen u op uw site vermeld zou men kunnen uitleggen alsof de gemeente van God in de plaats van God's volk gekomen is. Als of het verbond wat God sloot verbroken is en God klaar is met Israel en nu verder gaat met de heidenen. De waarheid is dat onze God in de eerste plaats IsraŽls God is. Wij zijn ingeŽnd op de wortel. God heeft een tijdelijke bedekking voor het evangelie op zijn volk gelegd om willen van de heidenen. Tot dat de volheid der heidenen is ingegaan. Zoals u kunt lezen dienen wij Israel tot jaloersheid te wekken. Hoe heeft de christelijke wereld hierin gefaald!!! Hebben de joden in de geschiedenis niet altijd een beter leven gehad in arabische landen dan in christelijke landen? Heeft de christelijke wereld met haar idee dat zij nu het uitverkoren volk zijn zich niet altijd boven Israel verheven i.p.v. dat zij naast haar broeder is gaan staan om haar tot jaloersheid te wekken? Is de broeder waar Jezus over spreekt in Matt 25 niet ook onze joodse broeder?

Matt 25 : 33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.
34 <http://www.statenvertaling.net/meel/?vid=28493> Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beŽrft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.
35 <http://www.statenvertaling.net/meel/?vid=28494> Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.
36 <http://www.statenvertaling.net/meel/?vid=28495> Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.
40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

Graag verneem ik uw visie ten aanzien van bovenstaande.

Met vriendelijke groet,
A. van B.

(Wij betreuren dat dit artikel zo bij u over is gekomen. We hangen zeker de vervangingsleer niet aan! Hoe wij over IsraŽl denken kunt u lezen op de 'IsraŽl'-pagina te vinden in het menu "De Eindtijd" van onze site. red.)
Print deze pagina